Terrengbeskrivelse

Terreng desemberTerreng desember

Terrenget alle dager har generelt meget god sikt og løpbarhet. Området nærmest arenaen er et detaljrikt nærterreng med flere skiløyper og store stier. Her finnes også rikelig med mindre stier og tråkk. Terrenget er ganske kupert, med en del stup og skrenter, selv om det også finnes relativt flate partier. Vegetasjonen består vesentlig av voksen skog med relativt god løpbarhet, men det er også innslag av tettere partier, blant annet i form av gjengrodde hogstfelt. Kombinasjonen av kupering, lyng og undervegetasjon gjør at terrenget stedvis fremstår som relativt tungt fysisk, men hovedsakelig er det et område som innbyr til stor fart. Tett stisystem og et komplisert kurvebilde setter orienteringsferdighetene på en hard prøve.

Mellomdistanse:

Det er lagt vekt på at løypene skal ha mellomdistansekarakter med til dels korte strekk og mange retningsskifter. De fleste løypene vil gå i området på og omkring en stor og detaljrik ås. Løpere som behersker skråli og kurveorientering har en fordel. Noen skikkelige kneiker gir også fysikken en utfordring. Men selv om bakkene er seige, innbyr terrenget til tider til høy fart. Dette gjelder spesielt i deler av de lengste løypene. Da gjelder det å passe på at du befinner deg på riktig sti eller riktig høydedrag.

Langdistanse:

Lørdag vil de fleste løypene komme i kontakt med en annerledes terrengtype. Her er det grovkupert, og vegetasjonen består av gammel storskog i en slak skråli. Kartbildet er betydelig mer detaljfattig med innslag av myrer og noen få stier og traktorslep. Løpbarheten er relativt  god, men stedvis vil lyng i bunnen gi tyngre fremkommelighet. Det finnes innslag av områder med tettere skog. De lengste løypene vil møte noe av det fineste terrenget Bærumsmarka har å by på.
Løypene er lagt med fokus på langdistansens ideal om selvvalgt veg i jomfruelig terreng. Veivalgsproblematikk kan noen steder bli utslagsgivende. Starten er bevisst trukket et stykke vekk fra arenaen for å gi lørdagens konkurranser mindre preg av nærområde enn de to øvrige konkurransedagene.

Stafett:

Stafetten går hovedsakelig i samme område som mellomdistansen. D åpen og H åpen vil i tillegg komme i kontakt med terrengområder som ikke har vært benyttet de første to dagene. Disse områdene er noe mindre kupert med blanding av drevet skog og voksen granskog med god løpbarhet. Stedvis vil innslag av tettere vegetasjon eller undervegetasjon og lyng gjøre veivalg på vei/sti lønnsomt. Likevel vil rikt stinett og generelt god løpbarhet gi relativt lave kilometertider for de beste løperne.